6
,

اشتباهات در برندسازی استارت‌آپ‌ها

/
الفکا:الفبای موفقیت و کارآفرینی برندینگ از جمله مقوله هایی است که در ایرا…
6
,

ارتباط رنگ های مختلف با میزان فروش

/
الفکا:الفبای کارآفرینی و کسب و کار   بیایید تاثیر رانگ های مختلف بر میزلن فرو…
رولکس

بررسی علل موفقیت برند رولکس

/
  برن، پایتخت سوئیس، فقط مرکز رازهای بانکداری نیست، چرا که بانکدا…