برای ارتباط با الفکا از آدرس ایمیل زیر ایتفاده نمایید:

انتقادات و پیشنهادات خود را برای الفکا(الفبای موفقیت و کارآفرینی) ارسال نمایید:

آدرس ایمیل:info@alefka.ir